SPIS TREŚCI:

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE   str. 3
 2. FIRMA PODMIOTU LECZNICZEGO  str. 3
 3. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO  str. 3-4
 4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO I MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ  str.4-5
 5.  PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ ICH DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI W  JEDNOSTKCH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO str.5-6
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA str. 6-7
 7. ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO  ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY TYMI JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI str. 7-8
 8. WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA, PIELĘGNACJI I REHABILITACJI PACJENTÓW ORAZ CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH  str. 8-9
 9. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ str. 9
 10. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT str. 9-10
 11.  WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  str. 10
 12.  SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO str. 10-11
 13.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE  str. 11

 

               Załącznik Nr 1 Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej  str. 12

               Załącznik Nr 2  Wysokość opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych nie finansowanych ze środków   

                                        publicznych  str. 13 - 15

              

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY  
podmiotu prowadzącego działalność leczniczą

 

I.            POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1.              SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w BRZOZOWIE  jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie:

a)       ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) i przepisów wydanych na jej podstawie,

b)       statutu SPZOZ w BRZOZOWIE,

c)       wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym 0000012284

d)       wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą u Wojewody Podkarpackiego, pod numerem księgi rejestrowej 000000010096,

e)       Regulaminu Organizacyjnego.

 

2.              Niniejszy Regulamin Organizacyjny określa w szczególności:

1.  nazwę podmiotu,

2.  cele i zadania podmiotu,

3.  strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu,

4.  rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

5.  miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

6.  przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych  świadczeń,

7.  organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania między tymi jednostkami,  komórkami,

8.  warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,

9.  wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej,

10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat oraz ich wysokość,

11. wysokość opłat za udzielane  świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych,

12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

 

II.   FIRMA PODMIOTU LECZNICZEGO:

 

1.         Podmiot leczniczy działa pod firmą: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w BRZOZOWIE ( forma organizacyjno-prawna: gmina), o skróconej nazwie : SPZOZ w BRZOZOWIE.

2.         Podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.

 

III. CELE I ZADANIA PODMIOTU LECZNICZEGO:

 

1.       SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w BRZOZOWIE   jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym 22 grudnia 1998r i utrzymywanym w celu udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, poprzez wykonywanie działań służących zachowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia  oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych - regulujących zasady ich wykonywania.

2.       Do podstawowych zadań Zakładu należy m.in.:

      a/ udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( świadczenia 

          lekarza, pielęgniarki, położnej, higienistki szkolnej),

      b/ udzielanie świadczeń stomatologicznych,

      c/ udzielanie świadczeń diagnostycznych,

      d/ orzekanie o stanie zdrowia,

      e/ prowadzenie oświaty zdrowotnej i działalności z zakresu promocji zdrowia,

      f/ organizowanie w ustalonym zakresie opieki medycznej w sytuacjach   

         awaryjnych i klęsk żywiołowych,

      g/ pielęgniarska opieka długoterminowa w domu pacjenta.

 

IV.  STRUKTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO I MIEJSCA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ :

 

Strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego tj.  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ tworzą następujące jednostki i komórki organizacyjne:

I.    PRZYCHODNIA REJONOWA w BRZOZOWIE ul. Ks. J. Bielawskiego 16

W skład tej jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a)       Poradnie Lekarzy poz ,

b)       Gabinet zabiegowy,

c)       Gabinet pielęgniarek poz,

d)       Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej

e)       Poradnia  dla Dzieci

f)        Gabinet szczepień

g)       Gabinet Lekarza poz w Starej Wsi 460,

h)       Gabinet lekarza poz w Humniskach

i)         Gabinet pielęgniarek opieki długoterminowej

II.  PUNKT LEKARSKI w GÓRKACH 56a

W skład tej jednostki organizacyjnej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a)       Poradnia  lekarza poz.

b)       Gabinet pielęgniarki poz

 

III. PUNKT LEKARSKI w ZMIENNICY 29a

W skład tej jednostki organizacyjnej  wchodzą następujące komórki organizacyjne:

             a) Poradnia lekarza poz

             b) Gabinet pielęgniarki poz  

 

IV.DZIAŁ STOMATOLOGICZNY ul. Ks. J. Bielawskiego 16

W skład tej jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a)       Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

 

                   V.DZIAŁ HIGIENY SZKOLNEJ ul. Ks. J. Bielawskiego 16

W skład tej jednostki wchodzą następujące komórki organizacyjne:

a)       Międzyszkolny Gabinet Medyczny przy Szkołach Ponadpodstawowych w L.O. ul. Pańki 5 w Brzozowie

b)      Szkolne Gabinety Medyczne przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach ul. Parkowa 5 w Brzozowie

c)       Gabinet Medycyny Szkolnej ul. 1000-Lecia w Brzozowie

d)      Szkolne Gabinety Medyczne przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w Humniskach

e)       Gabinet Medycyny Szkolnej w Starej Wsi

 

Siedzibą główną  SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w BRZOZOWIE  jest  budynek Przychodni Rejonowej w Brzozowie przy ul. Ks. J. Bielawskiego 16.

 

 

V.     PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ ICH DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI W  JEDNOSTKCH I KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO:

1.         Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez pracowników medycznych, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami i spełniających odpowiednie wymagania zdrowotne, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń.

2.         Przedsiębiorstwo przyjmuje pacjentów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00-18 00 

3.         Codziennie po godzinie 18 00 oraz w święta i w dni ustawowo wolne od pracy ( przez 24 godziny) – pomoc doraźna świadczona jest w szpitalnej Izbie Przyjęć lub w Pogotowiu Ratunkowym przy ul. Ks. J. Bielawskiego 18

4.         Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się w Rejestracji, gdzie pacjenci zgłaszają się w celu umówienia wizyty u lekarza.

5.         Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej dostępnej formie: osobiście, za pośrednictwem innych osób lub telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego tj.

·         rejestracja  pacjentów do lekarzy poz – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 17 00

·         rejestracja do stomatologa – od poniedziałku do piątku od godziny 8 00 do 13 00

REJESTRACJI TELEFONICZNEJ do wybranego lekarza należy dokonywać pod następującymi numerami:

·         PRZYCHODNIA REJONOWA w BRZOZOWIE – 13 43-400-86

·         PORADNIA DLA DZIECI w BRZOZOWIE         - 13 43-43-409

·         STOMATOLOGIA – 13 43-400-86 lub 43-43-407

·         PUNKT LEKARSKI w Górkach – ( 606) 665 947

·         PUNKT LEKARSKI w Zmiennicy - 13 43-930-10

·         Gabinet Lekarski w Humniskach  – 13 43-463-09

·         Gabinet Lekarski w Starej Wsi dostępny jest tylko dla sióstr zakonnych w Klasztorze Sióstr Służebniczek  NMP

6.         W Rejestracji pacjent zobowiązany jest okazać dowód ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – w każdym przypadku świadczenia, którego skutkiem jest porada w ramach umowy z NFZ i/lub wystawienie recepty/zlecenia na refundowane leki lub środki pomocnicze/zaopatrzenie protetyczne

7.         W Rejestracji pacjent zobowiązany jest złożyć deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej poz - przy pierwszej wizycie oraz w przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji wyboru. Do chirurga stomatologicznego nie jest wymagana pisemna deklaracja wyboru lekarza.

8.         Pacjent może złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych mu świadczeniach medycznych, do wglądu w dokumentację medyczną (lub o nieupoważnieniu nikogo), a także o zgodzie na udzielenie świadczeń zdrowotnych.

9.         Zgoda na wykonanie badania, zabiegu stwarzającego podwyższone ryzyku dla pacjenta musi być złożona w formie pisemnej przez pacjenta każdorazowo, przed rozpoczęciem badania lub zabiegu.

10.     Świadczenia zdrowotne udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem.

11.     W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zgłaszający się w stanie wymagającym natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego. W stanach nagłych świadczenia udzielane są niezwłocznie.

12.     Po zarejestrowaniu się do lekarza, pacjent w umówionym dniu i o określonej godzinie zgłasza się do lekarza we wskazanym gabinecie lekarskim.

13.     W uzasadnionych wskazaniami medycznymi przypadkach porady udzielane są w domu pacjenta w czasie przeznaczonym na realizację świadczeń w warunkach domowych zgodnie z harmonogramem pracy lekarza i po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu wizyty z lekarzem.

14.     W przypadku konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji specjalistycznej lub zabiegu, w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego, pacjent otrzymuje niezbędne skierowania na te świadczenia zgodnie z warunkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz przez płatnika.

15.     Jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty ambulatoryjnie pacjent jest kierowany na leczenie szpitalne.

16.     W trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.

17.     W zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ w BRZOZOWIE zapewnia pacjentowi:

a)       świadczenia zdrowotne

b)    środki farmaceutyczne i materiały medyczne niezbędne do wykonania zabiegów medycznych

c)       pomieszczenie do wykonania świadczeń zgodne z wymaganiami zawartymi w odrębnych przepisach.

18.     Na każdym etapie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjent ma prawo do złożenia skargi / zażalenia na zachowanie lub czynności personelu zakładu. Skargi / zażalenia przyjmuje  Kierownik SPZOZ w BRZOZOWIE.

19.     Skarga może być złożona ustnie lub pisemnie. Na każdą skargę należy udzielić pisemnej odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

 

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTA

Każdy pacjent ma prawo do:

· ochrony zdrowia,

· równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych, na warunkach  i  w zakresie określonych w ustawie,

·  natychmiastowego udzielenia mu świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności,

· świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom  wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń,

· udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,

· informacji o swoim stanie zdrowia,

· wyrażania zgody albo odmowy na udzielanie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiednich informacji,

· intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,

· udostępnienia mu dokumentacji medycznej lub wskazania osoby, której dokumentacja ta może być udostępniona,

· zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,

· dostępu do informacji o prawach pacjenta,

· nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielania mu innego świadczenia zdrowotnego,

· wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza-specjalisty.

2.Do obowiązków pacjenta należy:

b)       przestrzeganie regulaminu porządkowego SPZOZ w BRZOZOWIE,

c)       przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie zakładu,

d)       przestrzegania zasad higieny osobistej,

e)       posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń medycznych,

f)         poszanowanie sprzętu, z jakiego korzysta pacjent podczas badań czy zabiegów,

g)       zachowanie ciszy w obiektach służby zdrowia,

h)       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i p.poż,

i)         przestrzeganie zaleceń lekarza.

 

VII.  ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO  ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA MIĘDZY TYMI JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI:

 

1.       Do zadań komórek organizacyjnych SPZOZ w BRZOZOWIE należy sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami poprzez wykonywanie świadczeń zdrowotnych, a w szczególności:

Poradnie Lekarzy POZ:

-          opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz realizowana w trybie ambulatoryjnym, a w szczególności udzielanie porad i konsultacji lekarskich oraz kierowanie i przeprowadzanie badań diagnostycznych,

-          leczenie chorób osób dorosłych i dzieci, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych,

-          kwalifikacja do szczepień i bilanse,

-          wykonywanie badań profilaktycznych, profilaktyka i leczenie chorób zakaźnych zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

-          współpraca z lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,

-          udzielenie świadczeń w zakresie kwalifikacji do zaopatrzenia w środki pomocnicze,

-          kierowanie pacjentów na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych,

-          badanie diagnostyczne z analizą medyczną, współpraca z laboratoriami i pracowniami w celu realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej;

-          orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

-          zapobieganie powstawaniu urazów poprzez działania profilaktyczno – lecznicze,

-          współpraca z instytucjami i zakładami ubezpieczeniowymi w zakresie orzekania i opiniowania o stanie zdrowia osób ubezpieczonych.

Gabinety Pielęgniarki / Położnej POZ

-          planowanie i realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego rodziną oraz realizacja programów promocji zdrowia i programów profilaktycznych,

-  planowanie i realizacja pielęgnacyjnej opieki położniczo – ginekologicznej nad pacjentem i jego rodziną

-     realizacja zadań związanych z promocją zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki chorób,

-     diagnozowanie zagrożeń rodziny w środowisku zamieszkania, ocena zagrożenia w środowisku pracy,

-  wykonywanie usług pielęgnacyjnych u obłożnie chorego, przewlekle chorego, niemowlęcia, kobiety w   

     okresie ciąży i połogu,

-     współpraca z lekarzem i wykonywanie jego zleceń.

Gabinet zabiegowy

-          wykonywanie zabiegów i badań, pobieranie krwi do badań analitycznych, pomiar ciśnienia tętniczego i temperatury ciała chorego

-          wykonywanie opatrunków, iniekcji domięśniowych i dożylnych

Gabinet szczepień

- wykonywanie szczepień dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Gabinety medycyny szkolnej

-          w razie potrzeby udzielanie pomocy przedlekarskiej

·      promocja zdrowia,

·       świadczenia  pielęgnacyjno-lecznicze, w oparciu o kompetencje pielęgniarki  w środowisku nauczania i wychowania i higienistki , określone odrębnymi przepisami oraz zawarte kontrakty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Gabinet pielęgniarek opieki długoterminowej realizuje zadania z zakresu:

·        opieki nad pacjentami obłożnie i przewlekle chorymi, nie wymagającymi hospitalizacji a wymagającymi systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych i realizowanej we współpracy z lekarzem,

·        pomocy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych, związanych z samodzielnym funkcjonowaniem pacjenta w środowisku domowym,

·        edukacji zdrowotnej osób objętych opieką oraz członków ich rodzin,

·        pomocy w pozyskiwaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji chorego w domu,

·        wykonywania zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w oparciu o kompetencje pielęgniarki OPD, określone odrębnymi przepisami oraz o zawarte kontrakty na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

2.        Poszczególne jednostki i komórki organizacyjne SPZOZ oraz osoby świadczące usługi w ramach tych jednostek, komórek, są obowiązane do współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu leczniczego pod względem diagnostyczno - leczniczym, pielęgnacyjnym i organizacyjnym.

 

VIII.   WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA, PIELĘGNACJI I REHABILITACJI PACJENTÓW ORAZ CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

SPZOZ w BRZOZOWIE w celu zapewnienia prawidłowości leczenia i pielęgnacji pacjentów oraz zachowania ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą na rzecz tych pacjentów, w szczególności  współpracuje z lekarzami opieki specjalistycznej i szpitalami.

1.              W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz wydaje skierowania na badania diagnostyczne, do poradni specjalistycznych lub kieruje do szpitala - dołączając do skierowania:

a)

wyniki badań diagnostycznych i przeprowadzonych konsultacji, będące w jego posiadaniu, a potwierdzające rozpoznanie choroby,   

b)

istotne informacje o dotychczasowym leczeniu specjalistycznym lub szpitalnym, oraz zastosowanym leczeniu.  

2.              Lekarz w przypadkach uzasadnionych medycznie wydaje skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne, leczenie balneoklimatyczne i sanatoryjne, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.              W przypadku skierowania pacjenta do diagnostyki medycznej finansowanej przez lekarza kierującego, lekarz ma prawo wskazania placówki, w której świadczenie ma zostać udzielone. W razie wyboru przez pacjenta innej placówki niż wskazana przez lekarza kierującego, pokrywa on samodzielnie koszt przeprowadzonego badania.

4.         Lekarz poz może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli posiada niezbędne informację o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, w tym okresie ich stosowania i dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

5.         W razie potrzeby lekarz wydaje niezbędne zaświadczenia o stanie zdrowia i przysługujących uprawnieniach z tytułu stanu zdrowia lub stopnia niepełnosprawności, w tym także zaświadczenia o prawie do zasiłku chorobowego (ZUS ZLA).

6.         Podmiot realizujący umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki

zdrowotnej informuje świadczeniobiorców o zakresie, zasadach i organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez umieszczenie w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz własnej siedziby/miejsca udzielania świadczeń, stosownej informacji.

7.         SPZOZ w BRZOZOWIE udostępnia podmiotom wykonującym działalność leczniczą dokumentację medyczną pacjentów, jeżeli jest ona niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

8.         Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się  z przestrzeganiem praw pacjenta oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

IX. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

SPZOZ w BRZOZOWIE prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, jak również innym uprawnionym podmiotom, zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Dokumentacja medyczna jest udostępniona do wglądu w siedzibie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego bezpłatnie.

3.       Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci: wyciągów, odpisów lub kopii pobierana jest opłata. 

4.       Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie rt. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

5.       Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej opłata nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2;

6.       Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, opłata nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 2.

7.       Wysokość opłat o których mowa w pkt. 2 – 4 określona jest w załączniku nr 1 do regulaminu organizacyjnego.

 

X.     ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 

1.    SPZOZ w BRZOZOWIE udziela świadczeń zdrowotnych zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.

2.    Świadczenia zdrowotne będą udzielone nieodpłatnie w przypadku zawarcia przez zakład  umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie objętym umową na rzecz osób ubezpieczonych.

3.    Udzielanie świadczeń zdrowotnych odpłatnych organizowane jest w taki sposób, aby nie ograniczać dostępności do świadczeń finansowanych ze środków publicznych.

4.    Świadczenia zdrowotne odpłatne są realizowane na podstawie:

5.    umowy z pracodawcą – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach ustalonych w umowie, a pracownik korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,

6.    umowy z towarzystwem ubezpieczeń – w tym przypadku rozliczenie następuje w okresach miesięcznych, ustalonych w umowie, a  pacjent korzystający ze świadczenia zdrowotnego nie jest obciążany kosztami usługi,

7.    indywidualnego rozliczenia z pacjentem:

a.         w przypadku świadczenia zdrowotnego odpłatnego, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia ma prawo poznać jego cenę.

b.         w przypadku świadczeń odpłatnych finansowanych indywidualnie, pacjent ma możliwość uregulowania należności za usługę przed jej rozpoczęciem lub po jej zakończeniu.

c.         zapłata za wykonane odpłatne świadczenia zdrowotne może być dokonana wpłatą gotówkową za pokwitowaniem, przelewem na wskazany rachunek bankowy.

d.         na życzenie pacjenta, każdorazowo za zrealizowanie odpłatnego świadczenia zdrowotnego, wystawiany jest rachunek.

e.         w przypadku nie wystawienia rachunku, przychód ewidencjonowany jest w rejestrze sprzedaży nieudokumentowanej.

 8. Organizacja procesu udzielania świadczenia zdrowotnego odpłatnego jest tożsama z organizacją opisaną w rozdziale V.

 

XI.     WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE    

    INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

1.         Opłaty mogą być pobierane od pacjentów w następujących przypadkach:

a)    za świadczenia medyczne:

-     w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi nieubezpieczonemu, a stan jego zdrowia nie zagraża życiu,

-     w przypadku udzielenia świadczenia pacjentowi w zakresie nie objętym umową  z NFZ,

b)    za czynności administracyjne:

-     za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

-     za wydanie odpisu, wypisu lub kopii dokumentacji medycznej, potwierdzonej przez lekarza, dla potrzeb ubezpieczeniowych, zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie

-     za wydanie orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia pacjenta, dla potrzeb innych niż proces leczenia i diagnozowania choroby,

2.    Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określona jest w załączniku nr 2 do regulaminu organizacyjnego.

 

XII. SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI I KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU LECZNICZEGO

 

1.SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADEM OPIEKI ZDROWOTNEJ w BRZOZOWIE kieruje specjalista medycyny rodzinnej JANINA CZURCZAK , zwana dalej Kierownikiem Zakładu.

Kierownik Zakładu kieruje przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego oraz jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa oraz reprezentuje zakład w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych, a także ponosi odpowiedzialność za zarządzanie przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego.

2.    Podczas nieobecności Kierownika Zakładu zastępują  go: zastępca ds. administracyjno- prawnych,  

     zastępca ds. medycznych lub  upoważniony przez niego inny pracownik.

3.    Do szczegółowych kompetencji Kierownika Zakładu należą:

-                        kierowanie pracą podległego personelu działalności podstawowej i pomocniczej,

-                        podejmowanie decyzji dotyczących mienia w zakresie zwykłego zarządu,

-                        nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych,

-                        reprezentowanie SPZOZ w BRZOZOWIE w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych,

-                        podejmowanie decyzji w sprawach związanych z nawiązywaniem, zmianą   i rozwiązywaniem umów o pracę, a także przyznawaniem nagród i premii,

-                        kontrolowanie przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i przeciwpożarowych,

-                        przyjmowanie codziennie skarg i zażaleń oraz prowadzenie korespondencji z nimi związanej,

-                        realizowanie polityki finansowej zakładu ,opracowywanie planów finansowych i inwestycyjnych oraz nadzór nad ich realizacją,

-                        podpisywanie poleceń wyjazdów służbowych pracowników,

-                        wydawanie zarządzeń wewnętrznych regulujących bieżącą działalność,

-                        nadzór nad jakością udzielania świadczeń medycznych,

-                        zatwierdzanie harmonogramów pracy pracowników,

-                        działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,

-                        nadzór nad gospodarką lekową,

-                        nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

-                        dbanie o udzielanie świadczeń medycznych wyłącznie przez personel o odpowiednim stanie zdrowia i niezbędnych kwalifikacjach,

-                        bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością pracowników medycznych,

-                        dbanie o podnoszenie kwalifikacji fachowych przez pracowników medycznych poprzez organizowanie szkoleń wewnętrznych,

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego został nadany przez jego Kierownika.

2.       W sprawach nieuregulowanych regulaminem organizacyjnym zastosowanie mają odrębne przepisy.

3.       Podanie regulaminu do wiadomości pacjentów następuje poprzez udostępnienie go, na wniosek pacjenta, w Rejestracji, a także na stronie internetowej www.spzozbrzozow.republika.pl.

4.       Postanowienia regulaminu zostają podane do wiadomości wszystkich zatrudnionych w SPZOZ w BRZOZOWIE.

5.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2012 roku.

 

                                 lek. med.  JANINA CZURCZAK

 

       KIEROWNIK SPZOZ w BRZOZOWIE

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – WYSOKOŚĆ  OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Załącznik nr 2  -   WYSOKOŚC OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH INNYCH NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

 

 

 

 

Brzozów 30.06.2012r

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

 

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 

 

Lp.

 

RODZAJ

 

 

CENA

1.    

Kopia  dokumentacji medycznej  – 1 strona A4

(Dokładna kserokopia bez nanoszenia żadnych dodatkowych informacji i bez potwierdzenia za zgodność)

 

0,70zł

2.    

Kserokopia dokumentacji medycznej potwierdzona za zgodność z oryginałem- 1 strona A4

 

1,00 zł

3.     

Wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej  1 strona A4

(sporządzony metodą tradycyjną, ręcznie albo mechanicznie (maszynowo)

 

6,00zł

 

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne. 

 

 

 

                                      lek. med.  JANINA CZURCZAK

 

KIEROWNIK SPZOZ w BRZOZOWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzozów 30.06.2012r

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr  2

 

WYSOKOŚC OPŁAT ZA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

NIE  FINANSOWANYCH  ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

 

 

RODZAJ CZYNNOŚCI:

CENA:

CZYNNOŚCI LEKARSKIE:

Porada lekarska udzielona pacjentowi nieubezpieczonemu, u którego nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia

50 zł

 

 

Porada lekarska udzielona obcokrajowcowi , u którego nie występuje zagrożenie zdrowia lub życia

 

50zł

+ koszty badań *

 

Orzeczenie dla celów sanitarno-epidemiologicznych z wpisem do książeczki

30 zł

+ koszty badań*

Koszt innych orzeczeń nie finansowanych przez NFZ

30zł

+ koszty badań*

Wypełnienie wniosku (zaświadczenia) rentowego ZUS,  KRUS  lub wniosku na zasiłek opiekuńczy ZUS, KRUS – na wniosek zainteresowanego

50 zł - 100 zł

 

Dojazd na miejsce stwierdzenia zgonu

Według indywidualnej kalkulacji

Zaświadczenie lekarskie dla prywatnych firm ubezpieczeniowych (uzgodnione z firmą ubezpieczeniową)

80  – 150 zł

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla zakładów pracy lub innych instytucji ( za wyjątkiem Opieki Społecznej) wydawane na wniosek pacjenta celem uzyskania świadczeń rzeczowych lub pieniężnych (PZU, firmy ubezpieczeniowe, sądy, organy ścigania, przedszkola, żłobki)

50 zł

Zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie wydane osobom wyjeżdżającym za granicę celem podjęcia pracy lub nauki, szkolenia ( orzeczenie wydajemy w języku polskim, w razie istnienia takiego wymogu dokumenty powinny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego)

100 zł

Obdukcja dla celów sądowo-lekarskich

50 zł

+ koszty badań i konsultacji *

Kwalifikacja lekarska do szczepienia i wykonanie szczepienia przez pielęgniarkę – dotyczy szczepień dodatkowych szczepionką zakupioną w aptece na podstawie recepty lekarza zlecającego szczepienie

     30 zł

CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKIE DLA OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH:

 

Wykonanie zastrzyku domięśniowego / podskórnego (obejmuje koszt iniekcji bez leku)

 

10zł

Wykonanie zastrzyku dożylnego (obejmuje koszt iniekcji bez leku)

15zł

Założenie lub zmiana wenflonu

 

   15zł

Zmiana opatrunku (obejmuje koszt opatrunku bez leku)

   10zł

Pomiar ciśnienia tętniczego

 

  5zł

Inhalacja (obejmuje koszt jednego zabiegu bez leku)

 

  5zł

Płukanie jednego ucha

 

10zł

Badanie EKG

 

20zł

Badanie spirometryczne

50zł

      Mierzenie temperatury

  5 zł

Cewnikowanie kobiet ( wymiana lub płukanie cewnika)

 20 zł

Podłączanie kroplówek

  20 zł

Usunięcie kleszcza

   20 zł

Badania dodatkowe laboratoryjne:               

- glukoza we krwi – test paskowy

- cholesterol całkowity – test paskowy

 

         5 zł

         5 zł

Pobieranie krwi do badań laboratoryjnych

 20 zł

SZCZEPIENIA DODATKOWE (poza kalendarzem szczepień)

- szczepienie przeciw WZW  B (EuvaxB i inne)**

 

  50zł

- szczepienie przeciw WZW A (Avaxim)**

120zł

- szczepienie przeciw paciorkowcom (Pneumo23)**

  60 zł

- szczepienie przeciw grypie (Vaxigrip, Fluarix, Influvac i inne)**

  30 zł

- szczepienie przeciw haemophilus inf. (ActHIB i inne)**

60 zł

- szczepienie przeciw odra-świnka-różyczka (PRIORI, MMRII i inne)**

50 zł

ZABIEGI PONADSTANDARDOWE W CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ :

Resekcja wierzchołka korzenia w zębach przednich dla osób powyżej 18 roku życia

 

   130 zł

Zabieg chirurgiczny w obrębie wyrostka zębodołowego

( gingiwoosteoplastyka) dla osób powyżej 18 roku życia

     50zł

Założenie opatrunku leczniczego w zębie

     20zł

Wypełnienie zęba materiałem światłoutwardzalnym

·        ubytki rozległe

    

     70 zł

·        ubytki małe

     40 zł

Wypełnienie jednego kanału

     30 zł

ZABIEGI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ DLA PACJENTÓW NIEUBEZPIECZONYCH

Dłutowanie zęba

 

100zł

Zatamowanie krwawienia w obrębie jamy ustnej

   40zł

Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej

130zł

Wycięcie zmiany guzopodobnej lub włókniaka (łącznie z badaniem histopatologicznym )

130zł

Założenie drucianej szyny nazębnej

  60zł

Plastyka połączenia ustno-zatokowego, jako następstwo ekstrakcji zęba

170zł

Znieczulenie

   20zł

Nacięcie ropnia

   30zł

Usunięcie zęba

   50zł

Opatrunek leczniczy w zębie

   20zł

 

* ceny nie zawierają kosztów badań dodatkowych i specjalistycznych

 ** ceny szczepień mogą ulec zmianie w zależności od producenta szczepionki, po uzgodnieniu dostępne także inne szczepionki, w szczególności zalecane przez Ministerstwo Zdrowia

Podstawy prawne :

1.        Rozp. Rady Ministrów z dn. 27.12.2004r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 281 poz.2790 )

2.        Ustawa z dn. 27.08.2004r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 210 poz. 2135 )

3.        Rozp. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15.07.2003r. ( Dz.U. z 2003r. Nr 139 poz. 1328 )

4.        Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 30.07.2001r. ( Dz.U. z 2001r. Nr 83 poz. 903 )

5.        Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 17.09.2004r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 219 poz. 2230 )

6.        Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 21 grudnia 2006r w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz.U. z 2006r, nr  247 poz. 1819 z póżn. Zmianami)

7.        Ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta ( Dz.U. z 2009r Nr 52, poz. 417 z późniejszymi zmianami)

                                                                                                   lek. med.  JANINA CZURCZAK

 

KIEROWNIK SPZOZ w BRZOZOWIE:

 

Brzozów 30.06.2012r